Närståendevård

Stöd för närståendevård regleras i Landskapslagen nr 111/2007, Lag om stöd för närståendevård och Socialvårdslagen.

Stöd för närståendevård regleras i Landskapslagen nr 111/2007, Lag om stöd för närståendevård och Socialvårdslagen.

För den som ger vård och omsorg till en anhörig eller vän, finns möjlighet att ansöka om närståendevårdsarvode. Arvodet för närståendestöd betalas för tryggande av vård och omsorg i klientens eget hem. Närståendevård kan ges till yngre handikappade personer eller personer med nedsatt prestations-förmåga, sjukdom, handikapp eller annan motsvarande orsak, som behöver sådan vård och omsorg som kan ordnas i hemmet hos den vårdbehövande.

Avtal

Närståendevårdaren och kommunen ingår ett avtal som baserar sig på en individuell vård- och serviceplan, vilken uppgörs tillsammans av berörd tjänsteman, klient och närståendevårdare. Närståendevårdaren står inte i ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen 55/2001.

Närståendevård kan ges för kortare eller längre tid. Närståendevårdararvode är indelat i 3 nivåer och arvodet är anpassat till omfattningen av vård och omsorgsbehovet hos klienten.

Närståendevårdaren har rätt till viss ledighet under året. Vid närstående-vårdares ledighet erbjuder och ombesörjer kommunen den vård och omsorg som klienten har behov av.
Avlastning som ordnas genom avlastningsplats på serviceboende med heldygnsomsorg eller genom hemservice är kostnadsfri för vårdtagaren.

Ansökan om närståendevårdsarvode

Kontakta äldreomsorgsledaren (för vårdtagare över 65 år) för att få en ansökningsblankett som skickas hem. Till ansökan skall ett läkarintyg bifogas gällande vårdbehovet. Äldreomsorgsledaren tar kontakt och gör ett hembesök, då ges information och uppgörs en vård- och serviceplan. Allt detta ligger sedan till grund för beslut om närståendevård beviljas eller ej

Mer information och arvodets storlek hittar du i bilagan.

Kontakta KST för ansökan om närståendevård för personer under 65 år.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 2.4.2024