Taxor och avgifter

Kommunen uppbär taxor och avgifter för olika typer av tjänster, service och verksamhet som kommunen tillhandahåller gentemot invånare, klienter och brukare. För somliga tjänster (t ex avfallshantering) uppbärs obligatorisk avgift för samtliga hushåll och fastighetsägare inom kommunen och för andra (t ex VA-tjänster) uppbärs både t ex anslutnings-, grund- och bruksavgifter. Anslutnings- och grundavgift erläggs för att erhålla och ha tillgång till tjänsten, medan bruksavgifter debiteras i proportion till grad av nyttjande av densamma.

Vissa typer av tjänster kan, får och bör vara helt eller delvis skattefinansierade, medan andra uttryckligen inte ens får vara det till någon del. Somliga avgifter har mini- och maxnivåer reglerade i lag. Däremellan finns utrymme för politiskt tyckande i fråga om proportionerna mellan skatte- och avgiftsfinansiering för olika typer av service och tjänster.

Enligt kommunallagen fastställer kommunfullmäktige grunderna för kommunens uppbärande av taxor och avgifter. Enligt Vårdös förvaltningsstadga är det sedan kommunstyrelsen som fastställer nivåerna på desamma.

Som fastställda grunder för avgifterna (KF § 33/2022) gäller att kommunen som princip så långt möjligt bör sträva efter kostnadstäckning för den service som produceras och inom ramen för vad som regleras i lag, förordning, direktiv och andra överordnade regelverk. I de fall där det inte finns reglerat på annat håll och full kostnadstäckning inte kan eller bör eftersträvas, ska kommunen sträva efter att ha avgifter i någorlunda nivå med andra jämförbara kommuner för jämförbara tjänster och utan att konkurrera med privata näringslivet på ojämlika villkor. Avgiftsnivåerna bör årligen eller regelbundet justeras enligt relevant konsumentprisindex så att de följer kostnadsutvecklingen inom respektive område.

För år 2022 har avgifterna som helhet fastställts av kommunfullmäktige. För år 2023 fastställer kommunstyrelsen avgifternas nivåer inom december månad 2022.

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 5.3.2024