Renhållning och avfallshantering

I korthet

Kommunen ansvarar för kommunal avfallshantering enligt avfallslagen. I Vårdö fastställer fullmäktige verksamhetens omfattning och kommunens byggnadstekniska sektor och nämnd utgör ansvarig renhållningsmyndighet. Hanteringen av avfall från hushåll sköts i huvudsak genom insamling vid återvinningsstationer (visst material) och bemannad återvinningscentral (ÅVC, övriga material), enligt hur det beskrivs nedan.  

Åland har antagit Finlands avfallslag som så kallad blankettlag. Lagens 5 kapitel handlar specifikt om kommunal avfallshantering och dess 6-7 samt 11 kapitel om producentansvar. I princip måste producentansvaret uppfyllas innan det kommunala ansvaret kan uppfyllas fullt ut. Längst ner på denna sida finns hänvisningar till de gällande lagarna mm, och närmare information om vad som hör till vems ansvar.

Vid återvinningsstationerna tas nu emot endast brännbart restavfall samt skilt utsorterat metall och glas. Övrigt återvinningsmaterial (papper, plast och kartong mm) hänvisas till producenternas insamling, eller går i den kommunala avfallshanteringen som brännbart för energiutvinning. Papper och kartong kommer tills vidare ändå att tas emot skilt utsorterat utanför återvinningscentralen i Listersby för någon sorts återvinning.

OBS: Farligt avfall (kemikalier, brandfarligt, giftigt/hälsovådligt/miljöskadligt, vissa metaller mm) får ALDRIG slängas med brännbart! 

Kommunfullmäktiges beslut: Protokoll KF nr 4/2022 (§ 40, sid 5-10).

Från och med år 2023 är det Kuhlmans Åkeri som sköter insamling, transporter och vidare hantering av hushållens avfall i Vårdö. De står även till förfogande för överenskommelser om företags avfallshantering inom kommunen. Kuhlmans kontaktuppgifter återfinns längst ner på denna sida.

Orsakerna till att kommunen minskat på antalet fraktioner för återvinningsbart avfall är både ekonomiska, juridiska och miljömässiga. Kortfattat gör avsaknaden av ett fungerande producentansvar på Åland att det inte finns varken ekonomiska eller juridiska förutsättningar att hantera skilt utsorterat avfall vars återvinning enligt lag och för miljöns skull ska ordnas och bekostas av producenterna.

Som "producent" avses i juridisk mening de företag som tillverkar, importerar och släpper ut på marknaden vissa typer av produkter och alla sorters förpackade produkter (avfallslagen, bl a 6-7 samt 11 kap).

Papper samt förpackningar av kartong, plast, glas och metall hör till de material som lyder under producentansvar. Den miljömässiga nyttan och de ekonomiska förutsättningarna för faktisk återvinning varierar för olika typer av material, och är relativt större för t ex glas och metall än för papper, kartong och plast, som dessutom lämpar sig väl för energiutvinning i avsaknad av lagenligt ordnad materialåtervinning.

Enligt avfallslagen (15 §) jämte åländsk förordning har kommun skyldighet att samla in vissa avfallstyper separat för återvinning, men med möjligheter till undantag. Det är dock (15 a §) rentav förbjudet att alls samla in olika avfallstyper skilt, ifall materialet ändå går till förbränning - vilket ofta är fallet, då det inte finns någon lagenlig återvinning att föra avfallet till. Detta motiverar undantag från skyldighet till separat insamling.

Under lång tid har mycket papper, kartong och plast ändå samlats in skilt i många av de Åländska avfallssystemen, trots att det sedan i praktiken gått till energiutvinning genom förbränning, vilket alltså är direkt i strid med lag. Energiutvinning för värmeframställning utgör dock den typ av återvinning som kommunerna kan tillhandahålla för dessa material, varför de då inte bör samlas in skilt.

Kommunerna har även krav på sig enligt lag att deras avfallshantering ska vara självbärande genom avgifter. Att hantera skilt utsorterat avfall ger högre kostnader. Kommuner ska inte behöva uppbära högre avgifter än nödvändigt från sina invånare, för att bekosta något som enligt lag ska både ordnas och bekostas av annan i lag angiven part, samtidigt som avfallet ändå bränns till skada för miljön.

Längre ner på denna sida finns mer utförlig beskrivning av producenternas ansvar för sitt avfall. Uppgifterna nedan och i sorteringsguiden kommer att uppdateras och kompletterande information läggs till här på kommunens hemsida.

Allmänt

Avfall utgörs av urbruktagna prylar och av material som tjänat ut sitt syfte, som innehavaren önskar göra sig av med och få omhändertaget. I flera fall finns en både ekonomisk och miljömässig nytta i att tillvarata avfallet som resurs, som råvara, för återanvändning, återvinning eller energiutvinning.

I hanteringen delas i praktiken hushållens avfall upp mellan inert/deponiavfall (för nedgrävning e dyl), brännbart restavfall (för energiutvinning), komposterbart (bioavfall), bygg- och grovavfall (möbler mm), farligt avfall (tungmetaller, kemikalier etc), elektronik (innehåller återvinningsbara och ibland giftiga ämnen och komponenter), återvinningsbart avfall (papper, förpackningar, viss textil o dyl) som kan "göras om" till råvara för nya eller andra material samt återanvändbart avfall (brukbart).

Avfallshanteringen regleras i Finlands avfallslag, som Åland antagit som blankettlag med vissa avvikelser. Kommunen har det övergripande renhållningsansvaret och landskapsregeringen utgör tillsynsmyndighet.

Avfallstrappan

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, baseras på ett EU-direktiv som styr hur vårt avfall ska tas om hand i strävan efter hållbarhet och mer cirkulär ekonomi. Den består av fem nivåer av prioritetsordning; i första hand minimera avfallets uppkomst, sedan återanvända, annars återvinna, eller utvinna energi, och i sista hand deponi (gräva ner, lägga på hög). Olika typer av avfall lämpar sig olika väl för olika hantering och såväl den ekonomiska som den miljömässiga nyttan är olika stor beroende på materialets typ och tillbudsstående anläggningar och metoder för återvinning mm.

Producentansvar

Producentansvar bygger på EU-direktiv enligt principen "polluters pay" (förorenaren betalar). Det mesta av det avfall som går att materialåtervinna omfattas av producentansvar. Som producent avses tillverkare, förpackare, importörer och återförsäljare av varor. Genom att de tar ansvar för att ordna och bekosta återvinning av det avfall de släpper ut på marknaden, skapas incitament för att minska på mängden avfall som uppstår och att återvinningen av detsamma sköts på mest effektiva och ändamålsenliga sätt.

För konsumenten är kostnaden för varans eller förpackningens återvinning redan inbakad i hyllpriset i butiken. Ju mer förpackningsmaterial och annat avfall en producent släpper ut på marknaden, desto högre kostnader får denne för hanteringen av avfallet, och ju mer förpackade varor kunden konsumerar, desto mer erlägger densamme i återvinningsavgifter via inköp i butik. För att detta ska fungera och få avsedd effekt, måste dock producenterna fullfölja det lagstadgade ansvaret för sitt avfall.

Papper (kontorspapper, tidningar mm), förpackningar (av plast, kartong, glas, metall etc) samt elektronik, batterier, lampor, däck och fordon mm, lyder under producentansvar och hänvisas i första hand till den återvinning producenterna ska ordna och bekosta via återförsäljarnas insamling. Kommunerna får och förväntas enligt lagen delta i insamlingen, men ska då föra avfallet till en med producenterna överenskommen, hänvisad, ordnad och bekostad återvinning (avfallslagen 6 kap, bl a 46-47 §§ m fl).

På Åland finns i praktiken inte ett fungerande producentansvar av den typ som EU kräver och som förutsätts enligt finländsk och på Åland gällande avfallslag, särskilt beträffande återvinningsbart förpackningsavfall. Det finns ingen av producent ordnad och bekostad återvinning att skicka avfallet till. Förutsättningar saknas därmed för kommunerna delta i insamlingen av dylikt avfall för återvinning, till dess att LR tillser att producenterna ordnar detta.

Återvinningsstationer

I Vårdö kommun sköts den kommunala hanteringen av hushållens avfall i första hand genom insamling vid ett antal obemannade återvinningsstationer och en (tidvis) bemannad återvinningscentral. Den som så önskar får med valfri tillgänglig aktör ingå avtal om fastighetsnära hämtning av sitt avfall, där den möjligheten erbjuds.

Vårdö kommun har återvinningsstationer för kommunalt avfall (från hushåll, ej från företag), i byarna Simskäla, Sandö, Lövö, Strömsby, Vårdöby, Töftö, Listersby, Ängö och Vargata.

Vid återvinningsstationerna finns mottagning av brännbart restavfall samt glas och metall (inkl aluminiumburkar) för återvinning.

Papper, förpackningar, elektronik, batterier, lampor samt däck och fordon lyder under producentansvar och hänvisas i första hand till den av producentansvaret ordnade och bekostade återvinning som ska ske via återförsäljarnas insamling.

OBS: Vid återvinningsstationerna får INTE lämnas annat avfall än vad där finns plats för i kärl särskilt avsedda för respektive avfallstyp. ALDRIG grovsopor, möbler, byggavfall, elektronik, batterier, farligt avfall etc. Inte heller avfall från företag.  

Läs mer under rubriken Sortering.

Återvinningscentralen

Vid återvinningscentralen (ÅVC) i Listersby tillhandahålls mottagning av:

  • större bland-/grovavfall; möbler, byggavfall etc
  • träavfall, bygg- och renoveringsavfall, obehandlat och behandlat
  • metall, metallskrot (alltifrån dryckes- och konservburkar till verktyg, redskap, cyklar och motorer)
  • hushållsmaskiner, vitvaror, elektronik (hänvisas dock i första hand till återförsäljare)
  • farligt avfall (färg, kemikalier etc)
  • inert/deponiavfall (för nedgrävning, fritt från gift, ej återvinnings- eller brännbart)
  • papper och kartong (wellpapp, tetror etc) för materialåtervinning
  • återanvändbart material (enligt personals bedömning)

ÅVC öppettider:

1.4-30.9 helgfria måndagar kl 18:00-20:00 och

sista helgfria lördagen i månaden kl 11:00-13:00.

1.10-31.3 enligt ovan men endast mot bokning hos ÅVC-ansvarige.

OBS: Återvinningsbart papper och kartong tas emot i kärl utanför grinden till ÅVC.

Avgifter

Den kommunala avfallshanteringen skall enligt lag täckas av avgifter och vara självbärande. Kommunen uppbär därför en miljöavgift som är obligatorisk för alla hushåll och innehavare av bebyggda fastigheter inom kommunen. Avgifterna tar hänsyn till hushållens storlek (antal boende) och fastighetens typ (permanent-/fritidsbostad) samt förekomst av egen godkänd kompost mm.

Renhållningsavgifterna hittar du i taxor och avgifter. 

I privata hushålls avfallshanteringsavgift ingår rätt att lämna 1 m3 eller ett bilsläp restavfall per månad. För större mängd avfall och skrymmande enskilt kolli mm kan vid ÅVC uppbäras en extra avgift.

Renhållning för företag

Avfall från företagsverksamhet omfattas inte av den kommunala avfallshanteringen. Företag ska ha egna kontrakt med avfallstransportör eller på annat sätt sköta sin avfallshantering via för ändamålet godkänd aktör. Kontaktuppgifter till den aktör kommunen anlitar återfinns längst ner på denna sida.

Nedskräpning och sopeldning

Observera att det är förbjudet att skräpa ner i sin omgivning, på allmän plats, i naturen och även på egen mark. Man får heller inte varken förvara, transportera, bränna eller lämna ifrån sig avfall på störande eller miljöskadligt sätt. Allt eldande av och med sopor är förbjudet, såväl på öppen brasa som i tunna, värmepanna eller egen eldstad.

Kommunen utgör ansvarig renhållningsmyndighet och vid brott mot gällande lag kan nedskräpning och felaktigt hanterande av avfall leda till polisärende och i vissa fall till böter.

Lagstiftning

Finlands avfallslag är genom blankettlagstiftning tillämplig på Åland, dock med vissa avvikelser och undantag.

Se Finlands avfallslag respektive landskapslag om tillämpning av rikets avfallslag. Mer om lagstiftning om producentansvar (finländska producentsammanslutningen Rinki om hur det fungerar i Finland, med hänvisningar till lagar och EU-direktiv mm).  

Det finns även kompletterande direktiv, förordningar och annan lagstiftning som berör avfallshantering och renhållning.

Transportaktör för avfallet

Kuhlmans Åkeri. Telefon: 0400 529 190. Kontaktperson: Johannes Kuhlman. E-post: kuhlmans.akeri[at]aland.net

 

 

Återvinningsstationer

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 30.4.2024