Bokslut

Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Kommunstyrelsen ska upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning. Efter revision ska fullmäktige behandla bokslutet före utgången av juni månad. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i kommunstyrelsen och kommundirektören.

I kommunens bokslut ingår balans- och resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

Vårdö kommun har för år 2022 ett negativt årsresultat (underskott) om 381.646 euro. Även årsbidraget är negativt med 170.244 euro. Kostnaderna har i enlighet med budget ökat från föregående år, men mer så än budgeterat, främst för köptjänster men även personal och material. Detta beror dels på tillfälliga arrangemang kring föregående årsskifte (2021/2022) jämte oförutsedda och icke påverkbara kostnader som följd av omvärldsläget samt den närapå rekordartade allmänna inflationen som följd av detta.

Kommunens underskott för flera år i rad beror främst på att landskapsandelarna inte följt kostnadsutvecklingen och att inte heller de egna skatteintäkterna utvecklats i tillräcklig grad. 

Kassamedlen minskade under året med 283.635 euro och år 2023 inleddes med svag likviditet och dito soliditet. Lån per invånare uppgick per 31.12.2021 till 1.692 euro (2021: 1.869 €).

Efter 2022 års bokslut uppfyller nu Vårdö och ytterligare fyra åländska kommuner kriterierna för kommun i kris enligt lagförslag om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi. 

Se boksluthandlingarna enligt bilagor som klickbara länkar här intill.

 

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 4.7.2023